És senyal d’identitat d’un país modern de segle XXI la progressiva transformació cap a un model digital de les seves Administracions Públiques on s’incorporin les noves tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per aconseguir una digitalització total dels seus processos i així eliminar l’ús del paper.

A nivell estatal hi ha hagut una infinitat d’iniciatives que persegueixen assolir aquest objectiu, ja sigui per part de l’Administració Tributària, els òrgans autonòmics, així com els municipals, que han desenvolupat programes de millora a través de les oficines virtuals, que ofereixen informació i tràmits per via electrònica.

Precisament aquest any 2020 vam arribar a la fi de el període fixat pel Pla de Transformació Digital de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics (estratègia TIC 2015-2020), i després d’un enorme esforç per part dels ens públics es pot concloure que la majoria de el pla s’ha implantat amb èxit, atenent a l’informe eGovernment factsheets anniversary report. 

Precisament aquest any 2020 vam arribar a la fi de el període fixat pel Pla de Transformació Digital de l’Administració General de l’Estat i els seus organismes públics (estratègia TIC 2015-2020), i després d’un enorme esforç per part dels ens públics es pot concloure que la majoria de el pla s’ha implantat amb èxit, atenent a l’informe eGovernment factsheets anniversary report.  Els fruits d’aquest esforç, guiats per la Llei 39/201, queden patents en molts àmbits:

  • Facilitar la constància de documents i actuacions a través de l’arxiu electrònic.
  • Seus electròniques obertes amb total disponibilitat 24/7/365 i fàcil accés
  • Sistemes de notificació electrònica
  • Major transparència i agilitat en els tràmits
  • Iniciatives d’Open Data de caràcter públic
  • Estalvi de costos i compromís mediambiental

No obstant això, encara hi ha molt camí per recórrer i una evolució constant en els processos, de manera que la digitalització de l’Administració també comporta la implantació de Certificacions i Esquemes de Seguretat que garanteixin la fiabilitat i seguretat de les dades i processos custodiats.

En aquest sentit, des DRAG hem apostat per la Certificació dins de l’Esquema Nacional de Seguretat, la més exigent en matèria de seguretat i disponibilitat de les dades, així com en els processos de desenvolupament. 

Gràcies a això, el programari DRAG s’alça com un agent òptim en els processos de digitalització dels cossos policials i de seguretat.