DRAG > Condicions Legals

Condicions Legals

AVÍS LEGAL

Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSI-CE), informem als usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte: 

 

 • Nom o denominació socialDRAGCLIC S.L. 
 • Domicili social: CARRER PI I GIBERT, 18 LOCAL 2, 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA) 
 • NIF: B65001893 
 • Telèfon931145837 
 • E-Mail: INFO@DRAG.CAT 
 • Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40965Foli 147Full 374230. 

 

 

1.- OBJECTE 

 

DRAGCLIC S.L. (en endavant, el prestador), com a responsable de l’espai web WWW.DRAG.ES, posa a disposició dels usuaris el present document, el qual regula l’ús del web WWW.DRAG.ES, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34 / 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris respecte de quines són les condicions d’ús i navegació de la pàgina web. 

 

A través d’aquest lloc web, DRAGCLIC S.L. facilita als usuaris l’accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web. 

 

Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerat usuari (des d’ara, l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com altres disposicions legals que puguin resultar d’aplicació. 

 

L’usuari haurà de llegir atentament el present avís legal, i es recomana la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de llegir i entendre les modificacions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que són aplicables les més recents, deixant sense efecte les condicions prèvies. 

 

 

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB  

 

Mitjançant el present avís legal s’informa als usuaris de les condicions que regeixen l’accés i ús de la pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de contractació. 

 

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i ús del web. 

 

La prestació dels serveis per part de DRAGCLIC S.L. en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d’aquesta pàgina web poden estar subjectes a el pagament d’un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s’informarà a l’usuari decaràcter onerós de determinats serveis, sent necessària la seva prèvia contractació, i resultant d’aplicació les condicions generals de venda que hi ha a la pàgina web, així com la normativa de consum vigent en cada moment. 

 

2.2. Registre d’usuari. 

 

Amb caràcter general, la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, és possible que el prestador condicioni l’ús d’alguns serveis al previ compliment decorresponent registre d’usuaris. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei. El tractament de dades personals de l’usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència d’un registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat. 

 

2.3. Veracitat de la informació. 

 

Tota la informació que faciliti l’usuari a través d’aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a DRAGCLIC S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a prestador o a tercers. 

 

2.4. Menors d’edat. 

 

DRAGCLIC S.L. recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Per a l’ús dels serveis d’aquesta pàgina web, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.), que permetin limitar els continguts disponibles. 

 

2.5. Obligacions dels usuaris. 

 

L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents Condicions, la Llei, la moral i els bons costums. En aquests termes, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos deprestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic deprestador o tercers. 

 

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que: 

 

 • Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l’ordre públic.
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre d’altres.
 • Sigui contrari a el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones.
 • De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat delprestador o de tercers.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

 

 

3.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT  

 

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. 

 

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè. 

 

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible de forma temporal l’accés a la pàgina web. 

 

El prestador exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: 

 

 1. La impossibilitat d’accés a la pàgina web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen. 
 1. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris. 
 1. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos detrànsit i el present Avís Legal, com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i mode d’exemple, el prestador no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita. 

 

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat deservei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables aprestador. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions. 

 

El prestador no es fa responsable sota cap circumstància dels danys que puguin sorgir arran l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web. 

 

En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui aquest proveïdor, col·laborador o un altre. 

 

 

4.- ENLLAÇOS (LINKS) 

 

És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o hipervincles que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de pàgines web i llocs d’Internet pertanyents a tercers aliens aprestador. A causa de que des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, DRAGCLIC S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i/o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de l’enllaç o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió. 

 

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web deprestador. No obstant això, i en compliment del què disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber el més aviat possible a l’administrador del lloc web. 

 

 

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

 

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gràfics i sonors, són propietat deprestador, o bé disposa de les llicències i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable. 

 

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part deprestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part deprestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu legítim propietari. 

 

Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre d’altres, aliens aprestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web. 

 

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat deprestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest. 

 

 

6.- XARXES SOCIALS 

 

L’informem que DRAGCLIC S.L. pot estar present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes -sent seguidors dels perfils de DRAGCLIC S.L., o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través de aquestes- es regirà pel present apartat d’aquest Avís Legal. Quan l’usuari es trobi en el perfil de DRAGCLIC S.L. en les diverses xarxes socials en què tingui presència, li són aplicables les condicions d’ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. DRAGCLIC S.L. no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l’empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que DRAGCLIC S.L. pugui exercir davant els titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud deliminació de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d’altres usuaris). 

 

DRAGCLIC S.L. tindrà accés a les dades personals que l’usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials puguin tenir accés. 

 

Queda prohibida la publicació del següent contingut en el perfil de DRAGCLIC S.L. en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d’ús de el servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials: 

 

 • Publicacions que incompleixin la normativa nacional, comunitària i internacional aplicable, o que suposin la realització d’activitats il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe. 
 • Publicacions que atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, a el respecte o a el bon nom. 

 

Així mateix, DRAGCLIC S.L. es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inadequats. 

 

 

7.- PROTECCIÓ DE DADES 

 

És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L’usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Política de Privacitat, o dirigint-se al prestador a través de les dades de contacte continguts en el present Avís Legal, i a través dels formularis de contacte que, si escau, hagin estat habilitats a l’efecte. 

 

 

8.- COOKIES 

 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Per conèixer més informació sobre què són li per a què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de Cookies. 

 

 

9.- NUL·LITAT PARCIAL. 

 

Si alguna de les condicions del present Avís Legal fos declarada nul·la o ineficaç per resolució ferma dictada per una autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat. 

 

 

10.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ 

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb les presents condicions, és aplicable la legislació espanyola, sent competent pel coneixement dels conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents condicions dels Jutjats i Tribunals de domicili deprestador o de l’usuari, a elecció d’aquest últim.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis. 

 

L’informem que el titular del lloc web (responsable detractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. 

 

De conformitat amb l’article 13 deRGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que DRAGCLIC S.L. realitza com a responsable detractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina. 

 

Identitat del responsable del tractament de les seves dades personals 

 

 • Responsable del tractamentDRAGCLIC S.L. 
 • Domicili: CARRER PI I GIBERT, 18 LOCAL 2, 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA) 
 • NIFB65001893 
 • EmailINFO@DRAG.CAT 

 

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS 

 

Les seves dades personals s’utilitzaran amb la finalitat genèrica de gestió i control de la relació comercial establerta entre l’usuari i el responsable detractament, i específicament per a: 

 

 • Gestionar l’accés complet i la utilització correcta dels serveis i/o productes per part dels usuaris. 
 • Per comunicar-se amb els usuaris en resposta a incidències, sol·licituds, comentaris i preguntes que ens faci a través dels serveis i/o productes, així com als formularis de contacte de la nostra pàgina web (inclosos correus electrònics i/o trucades telefòniques ). 
 • Per proporcionar, actualitzar, mantenir i protegir els serveis i/o productes i activitats. 
 • Per oferir nous serveis i/o productes, ofertes especials o actualitzacions. 
 • Si és el cas, gestionar processos de selecció de personal en processos selectius de treballadors i/o col·laboradors. 
 • Comunicacions: Podrem enviar correus electrònics, missatges i altres tipus de comunicació en referència als serveis i/o productes, qüestions tècniques i canvis en els mateixos. Aquestes comunicacions es consideren part dels serveis i/o productes i no pot renunciar-hi. 
 • Si és el cas, comunicacions comercials (màrqueting): Podrem utilitzar les seves dades personals per a contactar, tant per via electrònica com no electrònica, com a enquesta, obtenir la seva opinió sobre el servei prestat, i, ocasionalment, per notificar-li canvis, desenvolupaments importants de els serveis i/o productes, ofertes i/o promocions dels nostres serveis i/o productes o de terceres empreses relacionades amb nosaltres. Aquestes ofertes comercials seran, en tot cas, autoritzades de forma expressa i separada per l’usuari que, pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions utilitzant el mecanisme implementat a l’efecte en les mateixes, o bé, des de les preferències del compte de client. 

 

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu que impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades. 

 

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ 

 

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades). 

 

Les dades personals de les persones interessades a la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió. 

 

 

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT 

 

DRAGCLIC S.L. tracta les seves dades personals d’acord amb les dues següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2). 

 

 1. El consentiment de l’interessatprestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:

 

 • Abans de procedir a tractar les seves dades, 
 • En el procés de registre com a client o, 
 • En el moment d’enviar comunicacions de DRAGCLIC S.L.. 

 

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició. 

 

 1. L’Interès legítimdeDRAGCLIC S.L. a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot el que indica anteriorment s’entén sense perjudici de l’acompliment per part de DRAGCLIC S.L. de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica. 

 

DRAGCLIC S.L. entén que, al facilitar les seves dades personals, l’interessat garanteix i es fa responsable de la veracitat, actualitat i exactitud dels mateixos, i que accepta i consenteix expressament el tractament per a les finalitats abans descrites. 

 

 

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS 

 

Amb caràcter general, DRAGCLIC S.L. no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament afer ús dels nostres serveis i/o productes. 

 

DRAGCLIC S.L. no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits: 

 

 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per a l’execució d’un contracte o mesures precontractuals en què l’interessat sigui part. 
 • Que la transferència internacional de dades sigui necessària per aplicació de la legislació vigent. 
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per intervenir consentiment exprés de l’interessat. 
 • Que la transferència internacional de dades tingui lloc per trobar-se allotjada la pàgina web en els servidors fora de l’Espai Econòmic Europeu. 

 

En tot cas, en els supòsits en què pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, DRAGCLIC S.L. comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent. 

 

 

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES. 

 

La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable detractament teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l’oblit”), limitació detractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades. A continuació, t’expliquem en què consisteixen aquests drets: 

 

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament. 
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals. 
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei. 
 • Dret d’oposició: Permet a l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent. 
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment a rebre aquestes notificacions. 
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació detractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions. 
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui possible- se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica. 
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l’interessat. 
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud detractament basat en el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades. 

 

Si desitja exercir algun dels drets exposats, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte que apareixen a “Identificació deresponsable detractament de les dades personals”, en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms , número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de dret i especificar les condicions de la mateixa. És possible que li demanem informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat. 

 

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat de Control: DRAGCLIC S.L. l’informa igualment de el dret que li assisteix de presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 

 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

 

Menors 

 

DRAGCLIC S.L. recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares, tutors o representants legals el menor per poder realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o representants legals de el menor seran els únics responsables en relació als continguts als quals el menor poguessin tenir accés avisitar la nostra pàgina web. 

 

Xarxes socials 

 

És possible que DRAGCLIC S.L. disposi de perfils a diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui accedir als espais privats que hi pugui haver en aquesta pàgina web a través dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i contrasenya. En aquests supòsits, s‘informa als usuaris que proporcionin les seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o perfil d’usuari en les xarxes socials, que aquesta és la responsable dels tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s’informi d’altres condicions en un tractament concret. 

 

Conservació de determinades dades 

 

DRAGCLIC S.L. informa que, en compliment de les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de comunicacions, ha de retenir i conservar determinades dades de trànsit generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies legals que s’hi preveuen. 

 

Dades registrades 

 

Els nostres servidors recopilen informació de manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació de el dispositiu des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració de el dispositiu, entre d’altres. 

 

Mesures de seguretat 

 

A més, se l’informa que el titular del lloc web (responsable detractament) té implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o demedi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades. 

 

Cookies 

 

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes en la nostra Política de Cookies. 

 

 

Política de Cookies

En DRAGCLIC S.L. (en endavant, DRAGCLIC) utilitzem cookies amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara, transparent i concisa sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, què són, per a què serveixen, quins tipus de cookies utilitzem, quins són la seva finalitat i com pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una cookie és un petit arxiu o fitxer que es descarrega al seu ordinador, dispositiu mòbil (smartphone, tauleta, etc.) o qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació, a l’accedir a determinades pàgines web o aplicacions mòbils. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

El conjunt de cookies de tots els nostres usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra pàgina web, permetent-nos controlar quines pàgines són útils, quines no i quines són susceptibles de millora. Les cookies són essencials pel funcionament d’internet, aportant innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la navegació i usabilitat del nostre web. En cap cas les cookies podran malmetre el teu equip o dispositiu mòbil.

Les cookies no t’identifiquen personalment i no suposen cap risc pel teu ordinador o dispositiu mòbil. No són virus ni programari espia, simplement són eines utilitzades pels llocs web que visites per millorar la teva navegació, perquè les teves dades viatgin per la xarxa de forma segura, per ajudar-nos a entendre quina informació del nostre web és més útil per als nostres usuaris o per saber quines ofertes poden ser d’interès per cada usuari. I tot això d’una manera totalment anònima: mai sabrem el teu nom, adreça o telèfon, llevat que tu ens els facilitis. Tu decideixes si permets o no la instal·lació de les nostres cookies.

A més, has de tenir en compte que, si decideixes no permetre l’ús de cookies, pot ser que algunes característiques del web no funcionin correctament i, a més, no podrem adaptar la informació que t’oferim als teus interessos. En cap cas la no acceptació de les cookies pot suposar que no puguis accedir i utilitzar les funcions bàsiques de la nostra pàgina web.

També volem informar-te que, en aplicació de la normativa europea i espanyola en matèria de privacitat i cookies, hi ha cookies que requereixen consentiment de l’usuari (p. ex.: cookies d’anàlisi o mesurament i cookies de publicitat comportamental), i altres que es troben exemptes de consentiment (p. ex.: cookies tècniques o aquelles necessàries per a la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari).

QUI ÉS EL RESPONSBALE?

Les cookies utilitzades a WWW.DRAG.CAT són tractades per DRAGCLIC amb les finalitats i temps de conservació exposats a l’apartat “Relació de cookies utilitzades”.

QUÈ TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

Segons l’entitat que la gestiona, les cookies poden ser:

 • Cookies pròpies: Són aquelles que s’envien al teu equip des dels nostres propis equips o dominis i des del qual prestem el servei que ens demanes.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al teu equip des d’un equip o domini que no és gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora (tercer).

Segons el termini de temps que romanen activades:

 • Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del navegador fins que abandones la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur del teu ordinador o memòria del teu dispositiu mòbil. La informació obtinguda per mitjà d’aquestes cookies serveix per analitzar pautes de trànsit a la web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar el seu ús.
 • Cookies persistents: Són les cookies emmagatzemades al disc dur del teu ordinador o memòria del teu dispositiu mòbil, i a la informació podem accedir durant un temps definit segons el tipus de cookie. Les cookies persistents deixaran de funcionar un cop arribada la seva data de caducitat, o, si abans d’arribar aquesta, retireu el consentiment.

Segons la seva finalitat:

 • Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per la navegació i el bon funcionament de la nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a apartats d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials.
 • Cookies de preferències o personalització: Són aquelles que et permeten accedir a el servei amb unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com, per exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix al servei, la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei, etc.
 • Cookies d’anàlisi o medició: Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris que visiten la nostra web i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. També poden servir per quantificar els impactes dels anuncis mostrats.
 • Cookies de publicitat comportamental: Són totes aquelles cookies que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció d’aquest. Aquest tipus de cookies són les que ens permeten mostrar publicitat relacionada amb el teu perfil de navegació.

RELACIÓ DE COOKIES UTILITZADES

A continuació, detallem les cookies utilitzades al nostre web (WWW.DRAG.CAT) i la finalitat d’aquestes:

Nom de la cookie

Pròpia o de tercers

Finalitat de la cookie

Termini

Exempta / no exempta del deure
d’informació i consentiment

_Secure-3PSIDCC

Tercer

Publicitària

1 any

No exempta

SID

Tercer

Analítica

2 anys

No exempta

_Secure-PSID

Tercer

Publicitària

2 anys

No exempta

_Secure-3PAPISID

Tercer

Publicitària

2 anys

No exempta

SAPISID

Tercer

Analítica

2 anys

No exempta

APISID

Tercer

Analítica

2 anys

No exempta

SSID

Tercer

Analítica

2 anys

No exempta

HSID

Tercer

Analítica

2 anys

No exempta

1P_JAR

Tercer

Personalització

1 mes

No exempta

NID

Tercer

Analítica

6 mesos

No exempta

CONSENT

Tercer

Analítica

17 anys

No exempta

ANID

Tercer

Publicitària

9 mesos

No exempta

SIDCC

Tercer

Personalització

1 any

No exempta

_gid

Pròpia

Analítica

1 dia

No exempta

_ga

Pròpia

Analítica

2 anys

No exempta

euCookie

Pròpia

Analítica

10 mesos

No exempta

RELACIÓ DE COOKIES DE TERCERS

A continuació, detallem la relació de tercers prestadors de serveis de cookies a la nostra pàgina web (WWW.DRAG.CAT):

Nom proveïdor

Més informació sobre l’ús de
cookies del tercer (direcció web)

  Google

 https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es

COM ES PODEN CONFIGURAR LES COOKIES A LA NOSTRA PÀGINA WEB I REVOCAR EL CONSENTIMENT PRESTAT?

Quan accedeixes a la nostra pàgina web es mostra una finestra en la qual pots indicar si acceptes, rebutges o vols configurar les cookies, excepte aquelles estrictament necessàries, a través del centre de preferències de privacitat o panell de configuració, al qual pots accedir directament des del banner o missatge emergent principal del web. També pots configurar les cookies i/o revocar el consentiment prestat en qualsevol moment des de l’enllaç disponible a la pàgina web.

Si acceptes cookies de tercers i posteriorment desitges eliminar-les del teu ordinador o dispositiu mòbil, pots utilitzar les eines de desactivació de cookies dels diferents navegadors o mitjançant el sistema habilitat per aquests tercers a través dels enllaços que s’indiquen a l’apartat “Com eliminar i bloquejar/desactivar les cookies?”.

COM ELIMINAR I BLOQUEJAR/DESACTIVAR LES COOKIES?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu ordinador o dispositiu mòbil mitjançant la configuració de les opcions del navegador d’Internet. En cas que no permetis la instal·lació de cookies al navegador, és possible que no puguis accedir a alguns dels serveis prestats, i que la teva experiència a la nostra web pugui resultar menys satisfactòria.

En els següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per configurar o desactivar les cookies segons el navegador utilitzat:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias?redirectlocale=es&redirectslug=habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 • Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Si accedeixes a la nostra pàgina web a través d’un dispositiu mòbil (smartphone, tauleta, videoconsola portàtil, etc.), és possible que les opcions de cookies estiguin ubicades en els ajustos generals del dispositiu. Consulta el manual d’usuari del dispositiu per obtenir més informació al respecte.

COM INHABILITAR GOOGLE ANALYTICS?

La nostra pàgina web utilitza cookies de Google Analytics, un servei titularitat de Google Inc. Google Analyitics analitza l’ús que els usuaris fan d’una pàgina web a través de l’ús de les cookies de Google. La informació generada per les cookies de Google sobre l’ús d’aquesta pàgina web sol ser transferida i emmagatzemada en servidors de Google ubicats en EE. UU.

Per evitar aquest tipus de cookies, existeixen eines o complements d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Pots trobar més informació i tenir accés a aquestes eines a través del següent enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

INFORMACIÓ ADDICIONAL:

Per a tota aquella informació en matèria de privacitat i protecció de dades exigida per l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que no es refereixi de manera específica a les cookies, pots visitar la nostra Política de Privacitat.

T’informem que, en cas de no estar d’acord amb el tractament de dades realitzat per les cookies de la nostra pàgina web, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Call Now Button