Condiciones Legales

AVISO LEGAL


Per tal de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (LSSI-CE), informem als usuaris de les nostres dades identificatives i de contacte:

 • Nom o denominació social: DRAGCLIC S.L.
 • Domicili social: CARRER PI I GIBERT, 18 LOCAL 2, 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA)
 • NIF: B65001893
 • Telèfon: 931145837
 • E-Mail: INFO@DRAG.CAT
 • Dades Registrals: Aquesta societat consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 40965, Foli 147, Full 374230.

1.- OBJETO

DRAGCLIC S.L. (en endavant, el prestador), com a responsable de l’espai web WWW.DRAG.ES, posa a disposició dels usuaris el present document, el qual regula l’ús del web WWW.DRAG.ES, amb el qual pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34 / 2002, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, així com informar a tots els usuaris respecte de quines són les condicions d’ús i navegació de la pàgina web.
A través d’aquest lloc web, DRAGCLIC S.L. facilita als usuaris l’accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a la seva disposició mitjançant aquesta pàgina web.
Tota persona que accedeixi a aquesta pàgina web serà considerat usuari (des d’ara, l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís legal, així com altres disposicions legals que puguin resultar d’aplicació.
L’usuari haurà de llegir atentament el present avís legal, i es recomana la seva lectura abans de visitar la pàgina web, i cada vegada que accedeixi a aquesta, amb la finalitat de llegir i entendre les modificacions que el prestador hagués pogut realitzar. En aquest sentit, el prestador es reserva el dret de modificar les presents condicions, sense que existeixi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris les modificacions efectuades, sent suficient la publicació de les mateixes en aquesta pàgina web. És responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a aquestes condicions, ja que són aplicables les més recents, deixant sense efecte les condicions prèvies.

2.- CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB


Mitjançant el present avís legal s’informa als usuaris de les condicions que regeixen l’accés i ús de la pàgina web, tenint les mateixes la consideració de condicions generals de contractació.

2.1. Carácter gratuito del acceso y uso de la web.


La prestació dels serveis per part de DRAGCLIC S.L. en aquest lloc web tenen caràcter gratuït per a tots els usuaris. No obstant això, alguns dels serveis subministrats pel prestador a través d’aquesta pàgina web poden estar subjectes a el pagament d’un preu determinat. En aquest supòsit, sempre s’informarà a l’usuari del caràcter onerós de determinats serveis, sent necessària la seva prèvia contractació, i resultant d’aplicació les condicions generals de venda que hi ha a la pàgina web, així com la normativa de consum vigent en cada moment.

2.2. Registro de usuario.


Amb caràcter general, la prestació dels serveis oferts en aquesta pàgina web no exigeixen la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i això, és possible que el prestador condicioni l’ús d’alguns serveis al previ compliment del corresponent registre d’usuaris. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei. El tractament de dades personals de l’usuari que pugui tenir lloc com a conseqüència d’un registre o subscripció es regirà per la nostra Política de privacitat.

2.3. Veracidad de la información.


Tota la informació que faciliti l’usuari a través d’aquesta pàgina web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte habilitats. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a DRAGCLIC S.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que pugui causar a prestador o a tercers.

2.4. Menores de edad.


DRAGCLIC S.L. recomana l’ús d’aquesta pàgina web a majors de 18 anys. Per a l’ús dels serveis d’aquesta pàgina web, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixin els menors correspon a aquells, és per això que, si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran de configurar en els seus ordinadors o dispositius mòbils mecanismes (filtres, bloquejos, etc.), que permetin limitar els continguts disponibles.

2.5. Obligaciones de los usuarios.


L’usuari es compromet a utilitzar aquesta pàgina web de conformitat amb les presents Condicions, la Llei, la moral i els bons costums. En aquests termes, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar aquest lloc web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos del prestador, altres usuaris i tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador o tercers.
En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que:
• Sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents.
• Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a les lleis, la moral i l’ordre públic.
• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat, orientació sexual o condició, entre d’altres.
• Sigui contrari a el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones.
• De qualsevol manera que perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers.
• Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3.- EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD


El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat; ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada a la nostra pàgina web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible de forma temporal l’accés a la pàgina web.
El prestador exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
 2. La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
 3. El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso legal, como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo de ejemplo, el prestador no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

El prestador no garanteix la disponibilitat contínua i permanent dels serveis, quedant exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades aliens a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. El prestador no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes, causades per tercers o no imputables al prestador. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per prestador, però fabricats o facilitats per un tercer. El prestador podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment, i sense necessitat de previ avís, l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.
El prestador no es fa responsable sota cap circumstància dels danys que puguin sorgir arran l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.
En tot cas, el prestador exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers, diferents dels oferts pel prestador. Tota responsabilitat recaurà sobre el tercer, ja sigui aquest proveïdor, col·laborador o un altre.

4.- ENLACES (LINKS)


És possible que aquest lloc web inclogui enllaços o hipervincles que permeti als usuaris ser redirigits a continguts de pàgines web i llocs d’Internet pertanyents a tercers aliens al prestador. A causa de que des de la nostra pàgina web no podem controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, DRAGCLIC S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador
manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i/o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de l’enllaç o enllaç a webs de tercers, i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del què disposa els articles 11 i 16 LSSI-CE, el prestador es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers, o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pugui existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber el més aviat possible a l’administrador del lloc web.

5.- PROPIEDAD INTELECTUAL

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament; els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o elements gràfics i sonors, són propietat del prestador, o bé disposa de les llicències i/o autoritzacions concedides pels seus autors per al seu ús legítim. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial aplicable.
Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen de l’autorització escrita prèvia per part del prestador.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial del seu legítim propietari.
Els dissenys, logotips, textos, gràfics, entre d’altres, aliens al prestador i que puguin aparèixer en aquest lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte dels mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos per a la seva utilització en aquesta pàgina web.
El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu esment o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.

6.- REDES SOCIALES


L’informem que DRAGCLIC S.L. pot estar present en diverses xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en les mateixes -sent seguidors dels perfils de DRAGCLIC S.L., o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través de aquestes- es regirà pel present apartat d’aquest Avís Legal. Quan l’usuari es trobi en el perfil de DRAGCLIC S.L. en les diverses xarxes socials en què tingui presència, li són aplicables les condicions d’ús i les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials. DRAGCLIC S.L. no es farà responsable dels comentaris que altres usuaris de les xarxes socials puguin publicar en el perfil de l’empresa, tot això sense perjudici de les possibles accions que DRAGCLIC S.L. pugui exercir davant els titulars de les xarxes socials (per exemple, sol·licitud d’eliminació de comentaris inapropiats, ofensius, o lesius de drets d’altres usuaris).
DRAGCLIC S.L. tindrà accés a les dades personals que l’usuari hagi publicat en els seus perfils de les xarxes socials, de la mateixa manera que altres usuaris de les xarxes socials puguin tenir accés.

Queda prohibida la publicació del següent contingut en el perfil de DRAGCLIC S.L. en xarxes socials, tot això sense perjudici de les normes de conducta i condicions d’ús de el servei imposades pels titulars de les diferents xarxes socials:

 • Publicaciones que incumplan la normativa nacional, comunitaria e internacional aplicable, o que supongan la realización de actividades ilícitas o que contravengan los principios de la buena fe.
 • Publicaciones que atenten contra los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas, falten a la cortesía en la red, al respeto o al buen nombre.

Així mateix, DRAGCLIC S.L. es reserva la potestat de retirar de la pàgina web, o de les xarxes socials, aquells continguts que es considerin inadequats.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS


És possible que el prestador obtingui dades personals dels usuaris a través de formularis de contacte, formularis de registre o altres mitjans similars. L’usuari podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals en la nostra Política de Privacitat, o dirigint-se al prestador a través de les dades de contacte continguts en el present Avís Legal, i a través dels formularis de contacte que, si escau, hagin estat habilitats a l’efecte.

8.- COOKIES


Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers. Per conèixer més informació sobre què són li per a què les utilitzem, pots accedir a la nostra Política de Cookies.

9.- NULIDAD PARCIAL.


Si alguna de las condiciones del presente Aviso legal fuera declarada nula o ineficaz por resolución firme dictada por autoridad competente, los restantes términos y condiciones permanecerán en vigor, sin que queden afectados por dicha declaración de nulidad.

10.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN


Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb les presents condicions, és aplicable la legislació espanyola, sent competent pel coneixement dels conflictes que puguin sorgir en la interpretació i aplicació de les presents condicions dels Jutjats i Tribunals de domicili del prestador o de l’usuari, a elecció d’aquest últim.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD


Per mitjà d’aquest lloc web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.
L’informem que el titular del lloc web (responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD) i la resta de normativa vigent i d’aplicació en cada moment, vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.
De conformitat amb l’article 13 del RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privacitat és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que DRAGCLIC S.L. realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i/o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i/o contractació dels serveis i/o productes que presta i
comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina.

Identidad del responsable del tratamiento de sus datos personales


 • Responsable del tratamiento: DRAGCLIC S.L.
 • Domicilio: CARRER PI I GIBERT, 18 LOCAL 2, 08930 SANT ADRIÀ DE BESÒS (BARCELONA)
 • NIF: B65001893
 • Email: info@drag.cat

FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES


Sus datos personales se utilizarán con la finalidad genérica de gestión y control de la relación comercial establecida entre el usuario y el responsable del tratamiento, y específicamente para:

 • Gestionar el acceso completo y la utilización correcta de los servicios y/o productos por parte de los usuarios.
 • Para comunicarse con los usuarios en respuesta a incidencias, solicitudes, comentarios y preguntas que nos realice a través de los servicios y/o productos, así como a los formularios de contacto de nuestra página web (incluidos correos electrónicos y/o las llamadas telefónicas).
 • Para proporcionar, actualizar, mantener y proteger los servicios y/o productos y actividades.
 • Para ofrecer nuevos servicios y/o productos, ofertas especiales o actualizaciones.
 • En su caso, gestionar procesos de selección de personal en procesos selectivos de trabajadores y/o colaboradores-
 • Comunicaciones: Podremos enviarle correos electrónicos, mensajes y otros tipos de comunicación en referencia a los servicios y/o productos, cuestiones técnicas y cambios en los mismos. Estas comunicaciones se consideran parte de los servicios y/o productos y no puede renunciar a ellas.
 • En su caso, comunicaciones comerciales (marketing): Podremos utilizar sus datos personales para contactarle, tanto por vía electrónica como no electrónica, para realizar encuestas, obtener su opinión sobre el servicio prestado, y, ocasionalmente, para notificarle cambios, desarrollos importantes de los servicios y/o productos, ofertas y/o promociones de nuestros servicios y/o productos o de terceras empresas relacionadas con nosotros. Estas ofertas comerciales serán, en todo caso, autorizadas de forma expresa y separada por el usuario que, puede revocar en cualquier momento su consentimiento a recibir estas notificaciones utilizando el mecanismo implementado al efecto en las mismas, o bien, desde las preferencias de la cuenta de cliente.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat més enllà de les descrites anteriorment, llevat que vingui imposat per llei o hi hagi algun requeriment judicial i/o administratiu que
impliqui un tractament de dades amb finalitats diferents a les exposades.

PLAZO DE CONSERVACIÓN


Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran mentre es mantingui la relació de prestació de serveis i/o productes, sense perjudici de la possibilitat d’exercir els seus drets en matèria de protecció de dades (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades).
Les dades personals de les persones interessades a la recepció d’informació sobre els serveis i/o productes es mantindran en el sistema de manera indefinida en tant l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO


DRAGCLIC S.L. tracta les seves dades personals d’acord amb les dues següents bases legals: Consentiment de l’interessat (1) i l’interès legítim (2).
1. El consentiment de l’interessat prestat per a les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà:

 • Antes de proceder a tratar sus datos,
 • En el proceso de registro como cliente o,
 • En el momento de enviar comunicaciones de DRAGCLIC S.L..

Les sol·licituds d’informació que ens faci arribar requereixen que l’interessat ens faciliti de forma voluntària les dades necessàries per poder atendre o prestar-li els serveis i/o productes. No obstant
això, l’interessat pot lliurement negar-se a facilitar-nos aquestes dades o, posteriorment, revocar el consentiment prèviament atorgat per tractar les seves dades, tot i que aquesta negativa implicarà la impossibilitat de poder atendre la seva petició.
2. L’Interès legítim de DRAGCLIC S.L. a mantenir i fidelitzar els seus clients i/o usuaris i atendre millor les seves expectatives o interessos prèviament manifestats, per exemple: millorar els productes i/o serveis oferts, gestionar sol·licituds, consultes o reclamacions, oferir productes similars als contractats, informar sobre promocions i descomptes vigents, entre d’altres. Tot el que indica anteriorment s’entén sense perjudici de l’acompliment per part de DRAGCLIC S.L. de la resta d’obligacions relatives a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.

DRAGCLIC S.L. entiende que, al facilitarnos sus datos personales, el interesado garantiza y se hace responsable de la veracidad, actualidad y exactitud de los mismos, y que acepta y consiente expresamente en su tratamiento para las finalidades antes descritas.

DESTINATARIOS DE CESIONES O TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES


Amb caràcter general, DRAGCLIC S.L. no cedirà les seves dades personals a tercers llevat que estiguem obligats legalment a això o vostè ens ho hagi autoritzat expressament al fer ús dels nostres serveis i/o productes.
La normativa de protecció de dades permet que puguis exercir davant el responsable del tractament teus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió («dret a l’oblit»), limitació del tractament, portabilitat i de no ser objecte de decisions individuals automatitzades. A continuació, t’expliquem en què consisteixen aquests drets:

 • Derecho de acceso: Permite al interesado conocer y obtener información sobre sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento.
 • Derecho de rectificación: Permite corregir errores, modificar los datos que resulten ser inexactos o incompletos y garantizar la certeza de sus datos personales.
 • Derecho de supresión: Permite solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no sean necesarios para la ejecución o prestación del servicio.
 • Derecho de oposición: Permite al interesado que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal o su cese, salvo motivos legítimos o para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones, en cuyo caso los mantendremos bloqueados durante el plazo correspondiente.

  o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats
  durant el termini corresponent.
 • Derecho de oposición al envío de publicidad: Los interesados podrán oponerse al envío de comunicaciones comerciales. En ese caso puede revocar en cualquier momento su consentimiento a recibir estas notificaciones.
 • Limitación del tratamiento: En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se conservarán para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
 • Portabilidad de los datos: Las personas interesadas pueden solicitar recibir los datos que le incumban y que nos haya facilitado o que –siempre que técnicamente sea posible– se los enviemos a otro responsable de tratamiento de su elección, en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica.
 • Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas (incluida la elaboración de perfiles): Las personas interesadas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada en el tratamiento automatizado que produzca efectos jurídicos o afecte significativamente al interesado.
 • Posibilidad de retirar el consentimiento: El interesado tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento prestado en el momento de facilitarnos sus datos.

Si desitja exercir algun dels drets exposats,
preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte
que apareixen a «Identificació del responsable del tractament de les dades
personals», en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms ,
número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de
dret i especificar les condicions de la mateixa. És possible que li demanem
informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat
de Control: DRAGCLIC S.L. l’informa igualment de el dret que li assisteix de
presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

OTRA INFORMACIÓN:

 

Menores

DRAGCLIC S.L. recomana l’ús d’aquesta pàgina
web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el
consentiment dels pares, tutors o representants legals el menor per poder
realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o
representants legals de el menor seran els únics responsables en relació als
continguts als quals el menor poguessin tenir accés al visitar la nostra pàgina
web.

 

Redes sociales

És possible que DRAGCLIC S.L. disposi de
perfils a diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui
accedir als espais privats que hi pugui haver en aquesta pàgina web a través
dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i
contrasenya. En aquests supòsits, s’informa als usuaris que proporcionin les
seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o
perfil d’usuari en les xarxes socials, que aquesta és la responsable dels
tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s’informi
d’altres condicions en un tractament concret.

 

Conservación de determinados datos

DRAGCLIC S.L. informa que, en compliment de
les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades
relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de
comunicacions, ha de retenir i conservar determinades dades de trànsit
generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de
cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies
legals que s’hi preveuen.

 

Datos registrados

Els nostres servidors recopilen informació de
manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes
dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació de el dispositiu
des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració
de el dispositiu, entre d’altres.

 

Medidas de seguridad

A més, se l’informa que el titular del lloc
web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de
caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no
autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de
l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures
addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la
informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió,
control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de
les dades.

 

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies
i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes
en la nostra Política de Cookies.

 

POLÍTICA DE COOKIES

En DRAGCLIC S.L. utilitzem cookies amb
l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència
en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara, transparent i concisa
sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, què són, per a què
serveixen, quins tipus de cookies utilitzem, quins són la seva finalitat i com
pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

 

¿QUÉ SON LAS COOKIES?

Una cookie és un petit arxiu o fitxer que es
descarrega al seu ordinador, dispositiu mòbil (smartphones, tablets, etc.) o
qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació, a l’accedir a
determinades pàgines web o aplicacions mòbils. Les cookies permeten a una
pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els
hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació
que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar
per reconèixer a l’usuari.

El conjunt de cookies de tots els nostres
usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos
controlar quines pàgines són útils, quines no i quines són susceptibles de
millora. Les cookies són essencials pel funcionament d’internet, aportant
innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la
navegació i usabilitat de la nostra web. En cap cas les cookies podran malmetre
el teu equip o dispositiu mòbil.

Les cookies no t’identifiquen personalment i
no suposen cap risc pel teu ordinador o dispositiu mòbil. No són virus ni
programari espia, simplement són eines utilitzades pels llocs web que visites
per millorar la teva navegació, perquè les teves dades viatgin per la xarxa de
forma segura, per ajudar-nos a entendre quina informació del nostre web és més
útil per als nostres usuaris o per saber quines ofertes poden ser d’interès per
cada usuari. I tot això d’una manera totalment anònima: mai sabrem el teu nom,
adreça o telèfon, llevat que tu ens els facilitis. Tu decideixes si permets o
no la instal·lació de les nostres cookies.

A més, has de tenir en compte que, si
decideixes no permetre l’ús de cookies, pot ser que algunes característiques
del web no funcionin correctament i, a més, no podrem adaptar la informació que
t’oferim als teus interessos. En cap cas la no acceptació de les cookies pot
suposar que no puguis accedir i utilitzar les funcions bàsiques de la nostra
pàgina web.

També volem informar-te que, en aplicació de
la normativa europea i espanyola en matèria de privacitat i cookies, hi ha cookies
que requereixen consentiment de l’usuari (p. ex.: cookies d’anàlisi o
mesurament i cookies de publicitat comportamental), i altres que es troben
exemptes de consentiment (p. ex .: cookies tècniques o aquelles necessàries per
a la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari).

 

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

Les cookies utilitzades a WWW.DRAG.ES són
tractades per DRAGCLIC S.L. amb les finalitats i temps de conservació exposats
a l’apartat «Relació de cookies utilitzades».

 

TIPOS DE COOKIES

Segons l’entitat que la gestiona, les cookies
poden ser:

 

 • Cookies propias: Son aquellas que se envían a tu equipo desde nuestros propios equipos o dominios y desde el que prestamos el servicio que nos solicitas.
 • Cookies de terceros: Son aquellas que se envían a tu equipo desde un equipo o dominio que no es gestionado por nosotros, sino por otra entidad colaboradora (tercero).

Segons el termini de temps que romanen
activades:

 

 • Cookies de sesión: Son cookies temporales que permanecen en el archivo de cookies de tu navegador hasta que abandonas la página web, por lo que ninguna queda registrada en el disco duro de tu ordenador o memoria del dispositivo móvil. La información obtenida por medio de estas cookies sirve para analizar pautas de tráfico en la web. A la larga, esto nos permite proporcionar una mejor experiencia para mejorar el contenido y facilitar su uso.
 • Cookies persistentes: Son las cookies almacenadas en el disco duro de tu ordenador o memoria de tu dispositivo móvil, y a cuya información podemos acceder durante un tiempo definido según el tipo de cookie. Las cookies persistentes dejarán de funcionar una vez llegada su fecha de caducidad, o, si antes de llegar ésta, retiras el consentimiento.

Segons la seva finalitat:

 

 • Cookies técnicas: Son aquellas necesarias para la navegación y el buen funcionamiento de nuestra página web. Permiten, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales.

 

 • Cookies de preferencias o personalización: Son aquéllas que te permiten acceder al servicio con unas características predefinidas en función de una serie de criterios, como, por ejemplo, el idioma, el tipo de navegador a través del cual se accede al servicio, la configuración regional desde donde se accede al servicio, etc.

 

 • Cookies de análisis o medición: Son aquellas que, tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios que visitan nuestra web y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado. También pueden servir para cuantificar los impactos de los anuncios mostrados.

 

 • Cookies de publicidad comportamental: Son todas aquellas cookies que almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo cual permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función de este. Este tipo de cookies son las que nos permiten mostrarte publicidad relacionada con tu perfil de navegación.

 

RELACIÓN DE COOKIES UTILIZADAS

A continuació, detallem les cookies utilizades al nostre web (www.drag.es) i la finalitat d’aquestes:

 
Nombre de la cookie Propia o de terceros Finalidad Plazo Exenta / no exenta del deber de información y consentimiento
Vimeo player Analítica 1 año No exenta
Vimeo vuid Analítica 2 años No exenta

 

RELACIÓN DE COOKIES DE TERCEROS

A continuació, detallem la relació de tercers prestadors de serveis de cookies a la nostra pàgina web (www.drag.es):

 Nombre proveedor Más información sobre el uso de las cookies de este tercero
Vimeo https://vimeo.com/privacy

 

¿CÓMO SE PUEDEN CONFIGURAR LAS COOKIES EN NUESTRA PÁGINA WEB Y REVOCAR EL CONSENTIMIENTO PRESTADO?

Quan accedeixes a la nostra pàgina web es mostra una finestra en la qual pots indicar si acceptes, rebutges o vols configurar les cookies, excepte aquelles estrictament necessàries, a través del centre de preferències de privacitat o panell de configuració, al qual pots accedir directament des el banner o missatge emergent principal del web. També pots configurar les cookies i/o revocar el consentiment prestat en qualsevol moment des de l’enllaç disponible a la web.

Si acceptes cookies de tercers i posteriorment desitges eliminar del teu ordinador o dispositiu mòbil, pots utilitzar les eines de desactivació de cookies dels diferents navegadors o mitjançant el sistema habilitat per aquests tercers a través dels enllaços que s’indiquen a l’apartat «Com eliminar i bloquejar/desactivar les cookies?».

 

¿CÓMO ELIMINAR Y BLOQUEAR/DESHABILITAR LAS COOKIES?

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu ordinador o dispositiu mòbil mitjançant la configuració de les opcions del navegador d’Internet. En cas que no permetis la instal·lació de cookies al navegador, és possible que no puguis accedir a alguns dels serveis prestats, i que la teva experiència a la nostra web pugui resultar menys satisfactòria.

En els següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per configurar o desactivar les cookies segons el navegador utilitzat:

En els següents enllaços tens a la teva disposició tota la informació per configurar o desactivar les cookies segons el navegador utilitzat:

 

Si accedeixes a la nostra pàgina web a través d’un dispositiu mòbil (smartphone, tauleta, videoconsola portàtil, etc.), i possible que les opcions de cookies estiguin ubicades en els ajustos generals de el dispositiu. Consulta el manual d’usuari de el dispositiu per obtenir més informació a l’respecte.

 

¿CÓMO INHABILITAR GOOGLE ANALYTICS?

La nostra pàgina web utilitza cookies de Google Analytics, un servei titularitat de Google Inc. Google Analyitics analitza l’ús que els usuaris fan d’una pàgina web a través de l’ús de les cookies de Google. La informació generada per les cookies de Google sobre l’ús d’aquesta pàgina web sol ser transferida i emmagatzemada en servidors de Google ubicats en EE. UU. Actualment, Google Inc compta amb garanties per fer transferències internacionals de dades amb l’adhesió a l’Escut de Privacitat o Privacy Shield (Decisió UE 2016/1250, de la Comissió, de 12 de juliol de 2016).

Per evitar aquest tipus de cookies existeixen eines o complements d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Pots trobar més informació i tenir accés a aquestes eines a través de l’enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

 

OTRA INFORMACIÓN:

Per a tota aquella informació en matèria de privacitat i protecció de dades exigida per l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que no es refereixi de manera específica a les cookies, pots visitar la nostra Política de Privacitat.

T’informem que, en cas de no estar d’acord amb el tractament de dades realitzat per les cookies de la nostra web, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

DRAGCLIC S.L. no realitzarà transferències internacionals de les dades personals demanades a través d’aquest lloc web, amb excepció dels següents supòsits:

 • Que la transferencia internacional de datos sea necesaria para la ejecución de un contrato o medidas precontractuales en las que el interesado sea parte. 
 • Que la transferencia internacional de datos sea necesaria por aplicación de la legislación vigente.
 • Que la transferencia internacional de datos tenga lugar por mediar consentimiento expreso del interesado. 
 • Que la transferencia internacional de datos tenga lugar por encontrarse alojada la página web en servidores ubicados fuera del Espacio Económico Europeo

 

En tot cas, en els supòsits en què pugui tenir lloc transferències internacionals de dades, DRAGCLIC S.L. comprovarà que el país importador de dades garanteixi un nivell adequat de protecció en aplicació de la normativa vigent.

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS

La normativa de protección de datos permite que puedas ejercer ante el responsable del tratamiento tus derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. A continuación, te explicamos en qué consisten estos derechos:

 • Dret d’accés: Permet a
  l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter
  personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació: Permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o
  incompletes i garantir la certesa de les seves dades personals.
 • Dret de supressió: Permet sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals quan ja no
  siguin necessaris per a l’execució o prestació de servei.
 • Dret d’oposició: Permet a
  l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de
  caràcter personal o el seu cessament, llevat motius legítims o per a l’exercici
  o defensa de possibles reclamacions, en aquest cas els mantindrem bloquejats
  durant el termini corresponent.
 • Dret d’oposició a l’enviament de publicitat: Els interessats podran oposar-se a l’enviament de
  comunicacions comercials. En aquest cas pot revocar en qualsevol moment el seu
  consentiment a rebre aquestes notificacions.
 • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la
  limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es
  conservaran per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Portabilitat de les dades: Les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li
  incumbeixin i que ens hagi facilitat o que -sempre que tècnicament sigui
  possible- se’ls enviem a un altre responsable del tractament de la seva
  elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals
  automatitzades
  (inclosa l’elaboració de perfils):
  Les persones interessades tenen dret a no ser objecte d’una decisió basada en
  el tractament automatitzat que produeixi efectes jurídics o afecti
  significativament a l’interessat.
 • Possibilitat de retirar el consentiment: L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el
  consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en
  el consentiment donat en el moment de facilitar-nos les seves dades.

Si desitja exercir algun dels drets exposats,
preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de les dades de contacte
que apareixen a «Identificació del responsable del tractament de les dades
personals», en el qual inclogui la següent informació: Nom i cognoms ,
número de DNI, adreça postal i/o electrònica de contacte, indicant el tipus de
dret i especificar les condicions de la mateixa. És possible que li demanem
informació addicional amb la finalitat de verificar la seva identitat.

Possibilitat de reclamar davant l’Autoritat
de Control: DRAGCLIC S.L. l’informa igualment de el dret que li assisteix de
presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(www.agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Menors

DRAGCLIC S.L. recomana l’ús d’aquesta pàgina
web a majors de 18 anys. Si accedeixen menors de 14 anys, serà necessari el
consentiment dels pares, tutors o representants legals el menor per poder
realitzar-se el tractament de les seves dades personals. Els pares, tutors o
representants legals de el menor seran els únics responsables en relació als
continguts als quals el menor poguessin tenir accés al visitar la nostra pàgina
web.

 

Xarxes socials

És possible que DRAGCLIC S.L. disposi de
perfils a diferents xarxes socials. També és possible que l’usuari pugui
accedir als espais privats que hi pugui haver en aquesta pàgina web a través
dels seus comptes en xarxes socials, en lloc d’accedir amb un usuari i
contrasenya. En aquests supòsits, s’informa als usuaris que proporcionin les
seves dades personals amb la informació disponible a través del seu compte i/o
perfil d’usuari en les xarxes socials, que aquesta és la responsable dels
tractaments de dades que es realitzin, llevat que expressament s’informi
d’altres condicions en un tractament concret.

 

Conservació de determinades dades

DRAGCLIC S.L. informa que, en compliment de
les disposicions de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades
relatives a les comunicacions electròniques ia les xarxes públiques de
comunicacions, ha de retenir i conservar determinades dades de trànsit
generades durant el desenvolupament de les comunicacions amb la finalitat de
cedir-los a les autoritats legitimades, quan concorrin les circumstàncies
legals que s’hi preveuen.

 

Dades registrades

Els nostres servidors recopilen informació de
manera automàtica quan l’usuari utilitza els serveis de les webs. Aquestes
dades de registre poden incloure l’adreça IP, la identificació de el dispositiu
des del qual s’accedeix als productes, el sistema operatiu, i la configuració
de el dispositiu, entre d’altres.

 

Mesures de seguretat

A més, se l’informa que el titular del lloc
web (responsable del tractament) té implantades les mesures de seguretat tècniques
i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de
caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no
autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les
dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de
l’acció humana o del medi físic o natural. Així mateix, s’han establert mesures
addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la
informació en la seva organització, mantenint contínuament la supervisió,
control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de
les dades.

 

Cookies

La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies
i de tercers. Podràs trobar tota la informació detallada relativa a les galetes
en la nostra Política de Cookies.

 

POLÍTICA DE COOKIES

En DRAGCLIC S.L. utilitzem cookies amb
l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-te una millor experiència
en la teva navegació. Volem informar-te de manera clara, transparent i concisa
sobre les cookies que utilitzem, detallant a continuació, què són, per a què
serveixen, quins tipus de cookies utilitzem, quins són la seva finalitat i com
pots configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitges.

 

QUÈ SÓN LES COOKIES?

Una cookie és un petit arxiu o fitxer que es
descarrega al seu ordinador, dispositiu mòbil (smartphones, tablets, etc.) o
qualsevol altre dispositiu amb informació sobre la navegació, a l’accedir a
determinades pàgines web o aplicacions mòbils. Les cookies permeten a una
pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els
hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació
que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar
per reconèixer a l’usuari.

El conjunt de cookies de tots els nostres
usuaris ens ajuda a millorar la qualitat de la nostra web, permetent-nos
controlar quines pàgines són útils, quines no i quines són susceptibles de
millora. Les cookies són essencials pel funcionament d’internet, aportant
innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius, facilitant la
navegació i usabilitat de la nostra web. En cap cas les cookies podran malmetre
el teu equip o dispositiu mòbil.

Les cookies no t’identifiquen personalment i
no suposen cap risc pel teu ordinador o dispositiu mòbil. No són virus ni
programari espia, simplement són eines utilitzades pels llocs web que visites
per millorar la teva navegació, perquè les teves dades viatgin per la xarxa de
forma segura, per ajudar-nos a entendre quina informació del nostre web és més
útil per als nostres usuaris o per saber quines ofertes poden ser d’interès per
cada usuari. I tot això d’una manera totalment anònima: mai sabrem el teu nom,
adreça o telèfon, llevat que tu ens els facilitis. Tu decideixes si permets o
no la instal·lació de les nostres cookies.

A més, has de tenir en compte que, si
decideixes no permetre l’ús de cookies, pot ser que algunes característiques
del web no funcionin correctament i, a més, no podrem adaptar la informació que
t’oferim als teus interessos. En cap cas la no acceptació de les cookies pot
suposar que no puguis accedir i utilitzar les funcions bàsiques de la nostra
pàgina web.

També volem informar-te que, en aplicació de
la normativa europea i espanyola en matèria de privacitat i cookies, hi ha cookies
que requereixen consentiment de l’usuari (p. ex.: cookies d’anàlisi o
mesurament i cookies de publicitat comportamental), i altres que es troben
exemptes de consentiment (p. ex .: cookies tècniques o aquelles necessàries per
a la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari).

 

QUI ÉS EL RESPONSBALE?

Les cookies utilitzades a WWW.DRAG.ES són
tractades per DRAGCLIC S.L. amb les finalitats i temps de conservació exposats
a l’apartat «Relació de cookies utilitzades».

 

QUIN TIPUS DE COOKIES UTILITZEM?

Segons l’entitat que la gestiona, les cookies
poden ser:

 

 • Cookies pròpies: Són
  aquelles que s’envien al teu equip des dels nostres propis equips o dominis i
  des del qual prestem el servei que ens demanes.
 • Cookies de tercers: Són aquelles que s’envien al teu equip des d’un equip o domini que no és
  gestionat per nosaltres, sinó per una altra entitat col·laboradora (tercer).

Segons el termini de temps que romanen
activades:

 

 • Cookies de sessió: Són cookies temporals que romanen a l’arxiu de cookies del navegador fins
  que abandones la pàgina web, de manera que cap queda registrada en el disc dur
  del teu ordinador o memòria de el dispositiu mòbil. La informació obtinguda per
  mitjà d’aquestes cookies serveix per analitzar pautes de trànsit a la web. A la
  llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el
  contingut i facilitar el seu ús.
 • Cookies persistents: Són les cookies emmagatzemades al disc dur del teu ordinador o memòria
  del teu dispositiu mòbil, i a la informació podem accedir durant un temps
  definit segons el tipus de galeta. Les cookies persistents deixaran de
  funcionar un cop arribada la seva data de caducitat, o, si abans d’arribar
  aquesta, retireu l’consentiment.

Según su finalidad:

 

 • Cookies tècniques: Són aquelles necessàries per la navegació i el bon funcionament de la
  nostra pàgina web. Permeten, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació
  de dades, accedir a apartats d’accés restringit, utilitzar elements de
  seguretat, emmagatzemar continguts per poder difondre vídeos o compartir
  continguts a través de xarxes socials.

 

 • Cookies de preferències o personalització: Són aquelles que et permeten accedir a el servei amb
  unes característiques predefinides en funció d’una sèrie de criteris, com, per
  exemple, l’idioma, el tipus de navegador a través del qual s’accedeix a
  l’servei, la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei, etc.

 

 • Cookies d’anàlisi o medició: Són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten
  quantificar el nombre d’usuaris que visiten la nostra web i així realitzar el
  mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del
  servei ofert. També poden servir per quantificar els impactes dels anuncis
  mostrats.

 

 • Cookies de publicitat comportamental: Són totes aquelles cookies que emmagatzemen informació
  del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada
  dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil
  específic per mostrar publicitat en funció d’aquest. Aquest tipus de cookies
  són les que ens permeten mostrar publicitat relacionada amb el teu perfil de
  navegació.

 

RELACIÓ DE COOKIES UTILITZADES

A continuación, detallamos las cookies utilizadas en nuestra web (www.drag.es) y la finalidad de estas:

 

Nom de la cookie Propia o de tercers Finalitat Termini Exempta / no exempta del deure d’informació i consentiment
Vimeo player Analítica 1 any No exempta
Vimeo vuid Analítica 2 anys No exempta

 

RELACIÓ DE COOKIES DE TERCERS

A continuación, detallamos la relación de terceros prestadores de servicios de cookies en nuestra página web (www.drag.es):

 

Nom proveïdor Més informació sobre l’ús de cookies del tercer
Vimeo https://vimeo.com/privacy

 

COM ES PODEN CONFIGURAR LES COOKIES A LA NOSTRA PÀGINA WEB I REVOCAR EL CONSENTIMENT PRESTAT?

Cuando accedes a nuestra página web se te muestra una ventana en la cual puedes indicar si aceptas, rechazas o deseas configurar las cookies, excepto aquellas estrictamente necesarias, a través del centro de preferencias de privacidad o panel de configuración, al cual puedes acceder directamente desde el banner o mensaje emergente principal de la web. También puedes configurar las cookies y/o revocar el consentimiento prestado en cualquier momento desde el enlace disponible en la web.

Si acceptes cookies de tercers i posteriorment desitges eliminar del teu ordinador o dispositiu mòbil, pots utilitzar les eines de desactivació de cookies dels diferents navegadors o mitjançant el sistema habilitat per aquests tercers a través dels enllaços que s’indiquen a l’apartat «Com eliminar i bloquejar/desactivar les cookies?».

 

COM ELIMINAR I BLOQUEJAR/DESACTIVAR LES COOKIES?

Puedes permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en tu ordenador o dispositivo móvil mediante la configuración de las opciones de tu navegador de Internet. En caso de que no permitas la instalación de cookies en tu navegador, es posible que no puedas acceder a algunos de los servicios prestados, y que tu experiencia en nuestra web pueda resultar menos satisfactoria.

En los siguientes enlaces tienes a tu disposición toda la información para configurar o deshabilitar tus cookies según el navegador utilizado:

En los siguientes enlaces tienes a tu disposición toda la información para configurar o deshabilitar tus cookies según el navegador utilizado:

 

Si accedes a nuestra página web a través de un dispositivo móvil (smartphone, tableta, videoconsola portátil, etc.), e posible que las opciones de cookies se encuentren ubicadas en los ajustes generales del dispositivo. Consulta el manual de usuario del dispositivo para obtener más información al respecto.

 

COM INHABILITAR GOOGLE ANALYTICS?

Nuestra página web utiliza cookies de Google Analytics, un servicio titularidad de Google Inc. Google Analyitics analiza el uso que los usuarios hacen de una página web a través del uso de las cookies de Google. La información generada por las cookies de Google acerca del uso de esta página web por los usuarios suele ser transferida y almacenada en servidores de Google ubicados en EE. UU. En la actualidad Google Inc. cuenta con garantías para realizar transferencias internacionales de datos con la adhesión al Escudo de Privacidad o Privacy Shield (Decisión UE 2016/1250, de la Comisión, de 12 de julio de 2016).

Per evitar aquest tipus de cookies existeixen eines o complements d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics. Pots trobar més informació i tenir accés a aquestes eines a través de l’enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

ara toda aquella información en materia de privacidad y protección de datos exigida por el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que no se refiera de forma específica a las cookies, puedes visitar nuestra Política de privacidad.

T’informem que, en cas de no estar d’acord amb el tractament de dades realitzat per les cookies de la nostra web, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

 

[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Call Now Button

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con tus preferencias, en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso. Puede configurar o rechazar la utilización de cookies u obtener más información AQUÍ

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para «permitir cookies» y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar» estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar